Modlitby 50. týden, 9. – 15. prosince 2019

texty pro neděli 15. prosince 2019 – 3. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 35, 1-6a.10

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

            Hospodine, život nás směřuje k iluzím, snům a víra vede k výzvám.

            Ve víře máme se přestat bát, máme být rozhodní. Naše ochablá kolena, ruce voláš ke službě.

            Prosíme, ať i letošní Advent je přes moře starostí spjat s ostrovem radosti a veselí v Tobě.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 50. týden, 9. – 15. prosince 2019“

Modlitby 49. týden, 2. – 8. prosince 2019

texty pro neděli 8. prosince 2019 – 2. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 11, 1-10

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné.

 

            Otče, smíme se soustředit kolem Krista a držet se jej jako vojáci korouhve.

            Zápasíme s životem a v Kristu smíme nacházet svého Krále.

            Prosíme, ať se zřetelně dotýká nás jeho pokoj a dary Ducha i nám dnes dodávají sílu.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 49. týden, 2. – 8. prosince 2019“

Modlitby 48. týden, 25. listopadu – 1. prosince 2019

texty pro neděli 1. prosince 2019 – 1. neděle adventní

 První čtení z Písma: Izajáš 2, 1-5

Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!

 

            Hospodine, léto a slunce je vzdálené, temnota pošmourných dnů volá ke světlu.

            Čas adventu velí zapálit první svíci, pochopit, přijmout koloběh času a výzvu doby.

            Prosíme, probouzej nás z ospalosti, ať víme o vzácnosti času, chodíme ve světle věrnosti a milosrdenství.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 48. týden, 25. listopadu – 1. prosince 2019“

Modlitby 47. týden, 18.–24. listopadu 2019

Texty pro neděli 24. listopadu 2019 – poslední neděle po svatém Duchu (Krista Krále)

 První čtení: Jeremjáš 23, 1-6

„Běda pastýřům, kteří hubí a rozptylují ovce mé pastvy,“ je výrok Hospodinův. Proto Hospodin, Bůh Izraele, praví proti těm pastýřům, pastýřům svého lidu, toto: „Mé ovce rozptylujete, rozháníte je a nedohlížíte na ně. Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám, je výrok Hospodinův. Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.“

 

            Hospodine, naši lidští vůdcové nás mnohdy rozdělují, starají se jen o sebe.

Pastýři, kteří spojují – strach nenahání, vedou k lásce. Takoví jsou vzácní.

Prosíme za všechny, kteří mají v rukách moc, ať spravedlnost a právo spravuje jejich srdce.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden, 18.–24. listopadu 2019“