Modlitby 44. týden, 26. října – 1. listopadu 2020

texty pro neděli 1. listopadu 2020 – 22. neděle po svatém Duchu

První čtení: Micheáš 3, (5-8+) 9-12

Slyšte to, představitelé domu Jákobova, vůdcové izraelského domu, vy, kteří si hnusíte právo a překrucujete všechno, co je přímé! Sijón budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho představitelé soudí za úplatek, jeho kněží učí za odměnu, jeho proroci věští za stříbro. Přitom spoléhají na Hospodina a říkají: „Což není Hospodin uprostřed nás? Na nás nepřijde nic zlého.“ Proto bude Sijón kvůli vám zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím.

 

            Hospodine, i církev dnešních dnů podléhá možnostem tvrdé pýchy.

Ukolébáváme se představou, jak vždy stojíš vprostřed nás a nic zlého nepřijde.

Prosíme, zbavuj nás falešných jistot a ať v církvi nedáváme ani prostor falešným prorokům.

Amen

  Pokračovat ve čtení „Modlitby 44. týden, 26. října – 1. listopadu 2020“

Modlitby 43. týden, 19. – 25. října 2020

texty pro neděli 25. října 2020 – 21. neděle po svatém Duchu

První čtení z Písma: Leviticus 19, 1-2.15-18

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.“

            Hospodine, svému lidu přikázal jsi svatost, aby každý, kdo je Tvůj, byl jako Ty.

            Žijeme z Tvého milosrdenství, neseme je svým životem do všech setkání.

            Prosíme, ať Tvoje blízkost proměňuje všechny naše vztahy a máme nadhled pravé lásky.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 43. týden, 19. – 25. října 2020“

Dějiny jsou spoluvytvářeny konkrétními lidmi… představujeme novou publikaci

JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Biografický slovník Církve československé husitské je plodem čtyřletého úsilí editorů Martina Jindry, Marcela Sladkowského a týmu spolupracovníků. Vedle Malého slovníku osobností českého katolicismu 20. století se jedná o ojedinělý církevní projekt, který na 640 stranách předkládá stovky hesel patriarchů, biskupů, učitelů Husovy československé bohoslovecké fakulty i Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, duchovních a v neposlední řadě významných laických pracovníků Církve československé husitské. Dějiny včetně těch církevních jsou spoluvytvářeny konkrétními lidmi, z nichž značná část se ztrácí v toku času, jiní zase z různých důvodů vstupují do širšího povědomí současníků i generací následujících. Přáním autorů bylo poodkrýt příběhy i těch „zapomenutých“, obrazně řečeno až po uklízečku – každý má v Božím díle své místo.

Kromě abecedního hesláře s odkazem na prameny a literaturu pod každým heslem – část hesel je doplněna též portrétní fotografií – je Biografický slovník Církve československé husitské opatřen předmluvou patriarchy Tomáše Butty a podrobným historiografickým úvodem historika a archiváře Bohdana Kaňáka. Kromě editorů, kteří zpracovali největší porci hesel, patří k autorskému kolektivu například historici Pavel Marek, Bohdan Kaňák a Jaroslav Hrdlička, teologové Tomáš Butta, Jiří Vogel, Jiří Beneš a Pavel Kolář, muzikoložka Ingrid Silná nebo archivářka Jitka Balatková. Biografický slovník Církve československé husitské lze zakoupit přes knižní velkoobchod Kosmas nebo za zvýhodněnou cenu v prodejně Blahoslav.

Boha se boj

Bůh zná naše cesty… Text z Denního čtení 2020 v Heslech Jednoty bratrské na dnešní den – 14. října 2020, který jsem připravoval v létě 2019… 🙂
 
Někdy máme my lidé pocit, že nás svět přímo nutí, abychom k němu upínali svou veškerou pozornost. Stále řešíme to, jak se máme my, naši nejbližší a známí. Pociťujeme velkou odpovědnost, víme, že musíme v mnohém zajistit rodinu, církev i svět. Staví se před nás bezpočet úkolů a někdy nám pod tíhou světa poklesávají kolena, protože jasně cítíme, že z toho „boje“ není východiska. „Boj“ se Boha, říká nám víra, v níž je překvapivá úleva a povzbuzení. „Boha se boj, „není výzvou k dalšímu boji, kde platí výčitky, vědomí proher a mnohdy i bezmoci nad životem. „Boha se boj,“ je vyjádřením toho, na koho především máme soustředit svou pozornost a od koho odvinout sílu do všech našich dalších zápasů.
... Pane, povolal jsi nás k životu víry, k životu v němž Tvá láska je určující silou, děkujeme, prosíme za ty, kteří se utápí v bolesti obav a světského strachu. Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí….
A Petr se ujal slova: Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
Sk 10,34–35, Pís 8,4–7, Jr 13,1–11
Pavel Pechanec, biskup